Pristigla nam je i posljednja potrebita potvrda koja realizaciju projekta Kozjačić dovodi u završnu administrativnu fazu i daje suglasnost za izvođenje radova.

Naime, PU Splitsko dalmatinska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova dao je potvrdu o usklađenosti Glavnog projekta sa zakonskim odredbama iz područja zaštite od požara.