Novosti iz naše tvrtke

KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA “POLJICA”

Svi korisnici prikupljanja komunalnog otpada iz kategorije kućanstvo, mogu oporabljive sastojke otpada predati u reciklažno dvorište Poljica, Škobaljuša 1. Količine pojedinih kategorija otpada koje fizička osoba ( evidentirana u evidenciji korisnika usluge  osobno ili...

read more

PRAVILNIK o radu reciklažnog dvorišta

Temeljem članka 113.Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), članka 18. Pravilnika o gospodarenju otpadom ( NN broj 117/17), i članka 7. Ugovora o davanju na upravljanje reciklažnim dvorištem, direktor društva Čistoća...

read more
Skip to content