Propisi iz područja otpada

 

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
  Narodne novine 94/13
 • Zakon o zaštiti  okoliša ( NN 80/13 )
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 )
 • Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
  Narodne novine 50/0539/09
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
  Narodne novine 97/05115/0581/0831/09156/0938/1010/11,81/11126/1138/1386/13
 • Odluka o uvjetima označavanja ambalaže
  Narodne novine 155/0524/0628/06
 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
  Narodne novine 130/05
 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
  Narodne novine 59/06109/12
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
  Narodne novine 72/07
 • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
  Narodne novine85/07126/1031/11
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
  Narodne novine117/07111/1117/1362/13
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 23/1451/14